รักษ์คลองอู่ตะเภา ฟื้นชีวิตให้สายน้ำ
หน้าแรก ข้อมูลทั่วไป สารคดี ฟอรั่ม มีอะไรใหม่
Topic
10 Q&A ภาษีสิ่งแวดล้อม ผ่าแนวคิด หลักการและกฎหมาย ไม่รู้ไม่ได้แล้ว!!!
บทความ >> สิ่งแวดล้อม (บทความ)
วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2553 เวลา 14:22:59 น. มติชนออนไลน์

10 Q&A ภาษีสิ่งแวดล้อม ผ่าแนวคิด หลักการและกฎหมาย ไม่รู้ไม่ได้แล้ว!!!

ภาษีสิ่งแวดล้อม ฉบับกระทรวงการคลัง ถูกเสนอเข้าที่ประชุม คณะรัฐมนตรี

เป็น ที่ยอมรับกันทั่วไปว่า หากอุตสาหกรรมขาดการจัดการที่ดี ย่อมก่อให้เกิดมลพิษปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม ดังบทเรียนที่เคยเกิดขึ้นในประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ญี่ปุ่น ฯลฯ และที่กำลังเกิดขึ้นในประเทศไทย ดังกรณีปัญหาสิ่งแวดล้อมจากอุตสาหกรรมบริเวณมาบตาพุดการ พัฒนาประเทศที่ผ่านมา อาจสังเกตได้ว่าภาครัฐสร้างกลไกรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมขึ้นมากมาย แต่กลไกการจัดการสิ่งแวดล้อมกลับไม่ได้รับการพัฒนาให้เข้มแข็งเท่าที่ควร อีกทั้งยังขาดการบังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่ จะเห็นว่ากลไกการจัดการสิ่งแวดล้อมที่มักนำมาใช้ คือการควบคุมและกำกับโดยการออกกฎหมายบังคับหรือการกำหนดให้ปล่อยมลพิษได้ใน ระดับเกณฑ์มาตรฐานแต่ ยังมีกลไกอีกประเภทหนึ่งที่เชื่อว่ามีประสิทธิภาพในการควบคุมและสามารถใช้ ควบคู่กันคือ มาตรการสร้างแรงจูงใจให้ลดการทำลายสิ่งแวดล้อมด้วยการนำภาษีสิ่งแวดล้อมมา ใช้เพื่อให้ผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่ายซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม ที่หลายประเทศได้ประยุกต์ใช้นานแล้วโดยมุ่งหวังให้เกิดการเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมของผู้ก่อมลพิษ นั่นคือผู้ประกอบการยอมลงทุนเพื่อการบำบัดของเสียหรือมลพิษก่อนปล่อยสู่สิ่ง แวดล้อม เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายด้านภาษีสิ่งแวดล้อม ด้วยเหตุนี้ ในปัจจุบันจึงมีความพยายามจากหลาย ฝ่ายเสนอให้มีการตรากฎหมายภาษีสิ่งแวดล้อมขึ้นใช้ในประเทศไทยศ.ดร.มิ่ง สรรพ์ ขาวสอาด แผนงาน แผนงานสร้างเสริมการเรียนรู้กับสถาบันอุดมศึกษาไทย เพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะที่ดี (นสธ.). รศ.ดร.กอบกุล รายะนาคร แผนงาน นสธ. คุณดวงกมล คล้ายคลึง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ทีมวิชาการที่สนับสนุน แนวคิด หลักการ ตลอดจน กฎหมาย ภาษีสิ่งแวดล้อม ได้ตอบคำถาม 10 เรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับภาษีสิ่งแวดล้อม
คำถามที่ 1 ภาษีสิ่งแวดล้อมคืออะไร

คำตอบ ภาษีสิ่งแวดล้อมเป็นหนึ่งในเครื่องมือ เศรษฐศาสตร์ ซึ่งภาษีที่จัดเก็บจากผู้ก่อมลพิษจะต้องกำหนดมูลค่าที่เหมาะสม คือไม่ต่ำเกินไปจนผู้ประกอบการยอมจ่ายภาษีที่ถูกกว่าต้นทุนการ ลดมลพิษ หรือไม่สูง เกิน ไปจนทำใหผู้ประกอบการ ไม่สามารถรับภาระได้จนต้องลักลอบปล่อยมลพิษ


คำถามที่ 2 ประเภทของเครื่องมือเศรษฐศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมมีอะไรบ้าง

คำตอบ ประเภทของเครื่องมือเศรษฐศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมประกอบด้วย 1. ภาษีการปล่อยมลพิษ 2. ภาษีหรือค่าธรรมเนียมผลิตภัณฑ์ 3. ระบบมัดจำคืนเงิน 4. ค่าธรรมเนียมการอนุญาต 5. ค่าธรรมเนียมการจัดการ 6. ค่าปรับ 7. การซื้อขายหรือโอนใบอนุญาตการปล่อยมลพิษ 8. การวางประกันความเสี่ยงหรือความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม 9. การใช้อัตราภาษีที่แตกต่างกัน 10. มาตรการอุดหนุน 11. และอื่นๆ

คำถามที่ 3 ปัญหาในการจัดการสิ่งแวดล้อม ของประเทศไทยที่ผ่านมาเกิดจากสาเหตุใด


คำตอบ ปัญหาการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ผ่านมา อาจเกิดจากสาเหตุดังต่อไปนี้
• ใช้มาตรการกำกับและควบคุม (Command and Control) เป็นหลัก ซึ่งมีต้นทุนในการกำกับสูง
• หน่วยงานผู้รับผิดชอบขาดขีดความสามารถและทรัพยากรในการติดตามตรวจสอบให้ผู้ก่อมลพิษปฏิบัติตามกฎหมาย
• ผู้ก่อมลพิษสามารถปล่อยมลพิษออกสู่สิ่งแวดล้อมได้เต็มที่ตราบใดที่ได้ ปฏิบัติตามมาตรฐานควบคุมมลพิษแล้ว จึงขาดแรงจูงใจที่จะปรับเปลี่ยนไปใช้เทคโนโลยี
ในการผลิตที่สะอาดกว่า
• ผู้บริโภคขาดความตื่นตัวว่าผลิตภัณฑ์บางอย่างที่ตนใช้ก่อให้เกิดความเสียหาย ต่อสิ่งแวดล้อมหากมิได้รับการบำบัดหรือจัดการอย่างถูกต้อง
• ยังมิได้นำหลักผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย (Polluter Pays Principle) มาใช้อย่างเต็มที่
• มีการนำเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์มาใช้บ้าง แต่ยังน้อยมาก เช่น ค่าบำบัดน้ำเสีย ค่าจัดการขยะ ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ อัตราภาษีสรรพสามิตที่แตกต่างกัน
• ผู้ที่ได้รับผลกระทบมักเป็นกลุ่มผู้ยากจน หรือขาดอำนาจต่อรองคำถามที่ 4 การจัดทำกฎหมาย ว่าด้วยภาษีสิ่งแวดล้อมมีกรอบแนวคิดอย่างไร
คำตอบ กรอบแนวคิดในการจัดทำกฎหมายว่าด้วยภาษีสิ่งแวดล้อมนั้น ได้กำหนดให้ มีการร่างกฎหมายเป็นสองระดับ กล่าวคือ
1. ระดับพระราชบัญญัติ เป็นกฎหมายแม่บทที่กำหนดกรอบการใช้ภาษีสิ่งแวดล้อม
2. ระดับพระราชกฤษฎีกา เป็นกฎหมายระดับรอง ซึ่งเสนอโดยแต่ละกระทรวงที่รับผิดชอบ เพื่อใช้สำหรับ ควบคุมมลพิษแต่ละประเภท เช่น พ.ร.ฎ. ภาษีมลพิษทางน้ำ พ.ร.ฎ. ภาษีมลพิษทางอากาศ เป็นต้น
ทั้งนี้ การกำหนดอัตราภาษีจะกำหนดภายใต้กฎกระทรวง ส่วนประกาศ กระทรวงจะเป็นตัวกำหนดประเภท ชนิดและขนาดโรงงาน และแหล่งกำเนิดมลพิษอื่นๆ ที่มีหน้าที่เสียภาษีสิ่งแวดล้อมคำถามที่ 5 การเก็บภาษีสิ่งแวดล้อมมีความจำเป็นสำหรับอุตสาหกรรม ในประเทศไทยหรือไม่
คำตอบ ในปัจจุบัน ประเทศต่างๆ รวมทั้งหลายประเทศเพื่อนบ้านของไทย ล้วนมีมาตรการด้านภาษีสิ่งแวดล้อม ในอนาคตหากประเทศไทยไม่มีกฎหมายภาษีสิ่งแวดล้อมก็อาจทำให้เกิดปัญหาได้ เนื่องจากประเทศคู่ค้าอาจใช้เรื่องนี้เป็นข้ออ้างในการกำหนดมาตรการกีดกัน ทางการค้า ดังนั้น การดำเนินการด้านภาษีสิ่งแวดล้อมจะช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว รวมทั้งเป็นเครื่องหมายที่แสดงว่าประเทศไทยมีกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่ได้ มาตรฐานสากล

คำถามที่ 6 เราจะสามารถรู้ได้อย่างไรว่า โรงงานชนิด ประเภท และขนาดใด บ้างที่จะต้องถูกจัดเก็บภาษีการปล่อยมลพิษ

คำตอบ หลังจากที่ได้มีการตราพระราชบัญญัติและออกพระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและอัตราการจัดเก็บภาษีการปล่อยมลพิษประเภทต่างๆแล้ว จะมีการออกประกาศกระทรวงเพื่อกำหนดประเภท ชนิด และขนาดของโรงงานและแหล่งกำเนิดมลพิษซึ่งมีหน้าที่เสียภาษี และจะมีการออกกฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีที่แหล่งกำเนิดมลพิษแต่ละประเภท ชนิด และขนาดต้องเสียอีกครั้งหนึ่งทั้งนี้จะมีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นใน การจัดทำร่างกฎหมายฉบับต่างๆ เหล่านี้ต่อไปคำ ถามที่ 7 ในส่วนของภาษีสิ่งแวดล้อมที่มี การจัดเก็บนี้ สามารถนำไปลดหย่อนภาษีเหมือนเงินที่ต้องส่งเข้ากองทุนหรือมูลนิธิต่างๆ ของรัฐได้หรือไม่คำตอบ ไม่สามารถนำเงินภาษีที่ต้องจ่ายไปใช้ในการลดหย่อนภาษีได้ อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการสามารถลดภาระการจ่ายภาษีสิ่งแวดล้อมได้ โดยลดการปล่อยมลพิษออกสู่สิ่งแวดล้อม

คำถามที่ 8 กฎหมายกำหนดแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการลดมลพิษหรือไม่ เช่น หากมีการปล่อยมลพิษลดลง จะเสียภาษีน้อยลง


คำตอบ ร่างพระราชบัญญัตินี้ได้กำหนดมาตรการสนับสนุนและส่งเสริม ให้ผู้ประกอบ การที่สามารถจัดการมลพิษได้ดีกว่าค่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนด โดยให้การจัดเก็บภาษีแปรผันตามปริมาณการปล่อยมลพิษ ดังนั้น หากผู้ก่อมลพิษปล่อยมลพิษ น้อยลงก็ย่อมต้องเสียภาษีลดลง ตามไปด้วยคำ ถามที่ 9 ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหนึ่งๆ จะมีการจัดเก็บภาษีท้องถิ่นด้านสิ่งแวดล้อม จะเป็นการเก็บภาษีซ้ำซ้อนกับกฎหมายนี้ที่กำลังจะออกมาหรือไม่

คำตอบ ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดเก็บค่าบำบัดน้ำเสียได้ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอยได้ตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 แต่ในปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายที่ให้อำนาจเทศบาลหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อื่น ในการจัดเก็บภาษีสิ่งแวดล้อมได้ กฎหมายภาษีสิ่งแวดล้อมที่กำลังจะจัดทำขึ้นนี้ จะมาช่วยรองรับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดเก็บภาษีสิ่งแวดล้อมได้


คำถามที่ 10 ประชาชนจะได้ประโยชน์จากภาษีสิ่งแวดล้อมอย่างไร

คำตอบ เงินภาษีที่จัดเก็บได้ จะถูกนำไปใช้เพื่อลดมลพิษต่างๆ ที่เกิดจากแหล่งกำเนิดหรือที่รั่วไหลหรือแพร่กระจายอยู่ในสิ่งแวดล้อม ดังนั้น ในภาพรวมประชาชนจะมีชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพดีขึ้น ในขณะเดียวกัน ภาคประชาสังคมสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนา โดยการเสนอโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา และปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตน เพื่อขอรับการสนับสนุนเงินทุน จากงบประมาณที่กองทุนภาษีสิ่งแวดล้อมจัดสรรให้กับท้องถิ่น

โดย kai (ip:183...11)  เมื่อวันที่ 13 ต.ค. 2553 00:33:36 น.

 print friendly version 
 จำนวนคนดู 88818 ครั้ง
 แสดงความคิดเห็น

กรณีที่ท่านไม่ได้เป็นสมาชิก กรณีที่ท่านเป็นสมาชิก
ชื่อผู้ตั้งหัวข้อ  ! username
อี-เมล์ password
ข้อความ :: !
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Text Color Background Color Hyperlink Image Horizontal Rule
งง ยิ้มยิงฟัน หน้าบึ้ง โกรธ ง่วง กรอกตา ยิ้ม แลบลิ้น ขยิบตา เยี่ยม มาดเท่ห์
รูปภาพ : Options
ป้อนเลข 0 ในช่อง - > เพื่อเป็นการตรวจสอบและป้องกัน spam message
ข่าวสาร (315)
บทความ (244)
งานวิจัย (10)
กระทู้ (86)
เล่าเรื่องเมืองหาดใหญ่ (118)
เล่าเรื่องเมืองหาดใหญ่ โดย อ.พิชัย ศรีใส (50)
ตำบลรอบคลอง (20)
หลักสูตรท้องถิ่น คลองอู่ตะเภา (22)
นโยบายสาธารณะ (812)
สถานการณ์น้ำท่วม (20)
คืนมะโรงน้ำแดง (17)
เรื่องสั้นและบทกวี (75)
คุยกับทีมงาน (180)
 Member username  password remember me  สมัครสมาชิก  Go to top.
 Web Statistics : online 0 member(s) of 17 user(s) from all 203 member(s). SoftGanz Group. My Sql Database Server. PHP. The Apache. Mozilla. Nedstat Basic - Free web site statistics
Personal homepage website counter
User count is 7953550 person(s) and 26602311 hit(s) since Apr,27 2004 , current hit 1 time(s).
The Coca-Cola Foundation